Klimaty Łagowskie

12 września 2014


Oczyszczalnia


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRONOWIE – DUMĄ GMINY ŁAGÓW


Oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Gronowie we wrześniu 2011 r., o przepustowości Qdśr. =900 m3/dobę jest bardzo nowoczesną oczyszczalnią na miarę XXI wieku. Oczyszczalnia ta usuwa biogeny (azot, fosfor), co ma bardzo duży wpływ na ochronę wód powierzchniowych. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Łagowy a następnie do rzeki Pliszki. Jak wiemy, rzeka Pliszka jest jedną z najczyszczych rzek w naszym województwie. Skutek oczyszczania ścieków tej oczyszczalni jest tak wysoki, że odprowadzane wody pościekowe poprawiają stan czystości w tych rzekach, gdyż redukcja fosforu na dopływie wynosi < 0,1 mg/dm3, a redukcja azotu < 1,0 mg/dm3.

Mieszkańcy Łagowa, Gronowa są bardzo wdzięczni Panu Wójtowi mgr Ryszardowi Oleszkiewiczowi oraz Radnym Gminy Łagów, że wybrali innowacyjną technologię BIOPAX PL do realizacji tego zadania. Oczyszczalnia ta nie tylko charakteryzuje się wysoką jakością oczyszczania ścieków, ale ma także bardzo niskie koszty eksploatacyjne, co powoduje, że mieszkańcy płacą najniższe stawki za oczyszczanie ścieków w naszym województwie i jedne z najniższych w kraju. Do tego sukcesu przyczynił się także Uniwersytet Zielonogórski Instytut Inżynierii Środowiska pod kierunkiem pani prof. dr hab. inż. Zofii Sadeckiej oraz dr inż. Sylwii Myszograj, które czuwały nad stroną merytoryczną tego projektu. Projektodawcą i wykonawcą technologii tej oczyszczalni była firma BIOPAX PL Sp. z o.o. pod kierownictwem PREZESA BIOPAX PL inż. Bolesława Gustawa Bernaczek. Należy tu podkreślić także doskonałą pracę eksploatacyjną pod kierownictwem inżynierów - kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pana Mirosława Kabzy i technologa oczyszczalni ścieków w Gronowie pani Kaliny Gryszun. Technologia oczyszczania, która daje tak wspaniałe wyniki, na pewno przyczyni się m.in. do uzyskania przez Gminę Łagów statusu Uzdrowiska. Ta innowacyjna i tania w eksploatacji technologia wzbudza bardzo duże zainteresowanie w kraju i zagranicą. JEST TO WIELKI SUKCES, że w naszej gminie powstał tak proekologiczny projekt. Wiele gmin i miast, które odwiedzają naszą oczyszczalnię decyduje się na zastosowanie technologii BIOPAX w swoich oczyszczalniach, gdyż firma BIOPAX PL może także oprócz budowy nowych, modernizować stare oczyszczalnie i uzyskiwać takie dobre wyniki jak u nas. Przyjeżdża do nas bardzo dużo wycieczek z całej Polski i zagranicy oglądać naszą oczyszczalnię, gdyż wyniki oczyszczania i technologia są ponadczasowe. Z zagranicy mieliśmy wycieczki z: Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Niemiec, Wietnamu a nawet z Brazylii. Jesteśmy dumni, że taki ekologiczny obiekt powstał u nas.

Ta oczyszczalnia odznacza się pięcioma istotnymi zaletami w stosunku do innych oczyszczalni biologicznych:

- cała instalacja umieszczona jest pod jednym dachem i tym samym oddzielona jest od świata zewnętrznego. Zerowa strefa ochrony sanitarnej,

- potrzebna powierzchnia do budowy oczyszczalni wynosi ok. jednej czwartej w porównaniu z tradycyjną oczyszczalnią biologiczną,

- zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną wynosi ok. połowę w porównaniu z tradycją oczyszczalnią,

- dzięki zwartej i modułowej konstrukcji niskie są koszty inwestycyjne,

– zastosowany reaktor biologiczny posiada wyjątkową zdolność usuwania ze ścieków substancji biogennych. Proces jest całkowicie bezzapachowy.


DIE KLÄRANLAGE


DIE KLÄRANLAGE IN GRUNOW – EIN STOLZ DER GEMEINDE LAGOW


Die im September 2011 in Betrieb übergebene Kläranlage in Grunow mit einem Durchsatzvermögen von Qdmittl. =900 m3/Tag ist eine sehr moderne Kläranlage dem 21. Jahrhundert gemäß. Die Kläranlage beseitigt Biogene (Stickstoff. Phosphor), was einen großen Einfluss auf den Schutz von Oberflächengewässern hat. Die gereinigten Abwässer werden dem Fluss Łagowa und weiter dem Fluss Pliszka zugeführt. Wie wir wissen, ist der Fluss Pliszka einer der saubersten Flüsse in unserem Bezirk. Der Reinigungseffekt dieser Kläranlage ist so hoch, dass das abgeführte, gereinigte Abwasser den Sauberkeitszustand in diesen Flüssen verbessert, weil die Phosphorreduzierung am Zulauf < 0,1 mg/dm3 und die Stickstoffreduzierung < 1,0 mg/dm3 beträgt.

Die Einwohner von Lagow, Grunow sind dem Gemeindevorsteher Herrn Mag. Ryszard Oleszkiewicz und den Ratsmitgliedern der Gemeinde Lagow dankbar, dass sie die innovative Technologie der Firma BIOPAX PL zur Realisierung dieser Aufgabe gewählt haben. Die Kläranlage zeichnet sich nicht nur durch hohe Reinigungseffektivität sondern auch durch sehr niedrige Betriebskosten aus, was zur Folge hat, dass die Einwohner die niedrigste Gebühren für die Abwasserreinigung in unserem Bezirk und eine der niedrigsten im Landesmaßstab zahlen. Zu dem Erfolg trug auch die Universität zu Zielona Góra Institut der Umweltengineering unter der Leitung von Frau Prof. hab. Ing. Zofia Sadecka sowie Frau Dr. Ing. Sylwia Myszograj bei, die die sachlichen Belange des Projekts überwachten. Der Projektentwickler und Ausführer der Technologie für diese Kläranlage war die Firma BIOPAX PL Sp. z o.o. unter der Leitung ihres Geschäftsführers Dipl.-Ing. Bolesław Gustaw Bernaczek. Es ist auch die hervorragende Betriebs-führung unter der Leitung der Ingenieure – Leiter des Kommunal- und Wohnungsbetriebes Herrn Mirosław Kabza und des Technologen der Kläranlage in Grunow Frau Kalina Gryszun hervorzuheben. Die Reinigungstechnologie, die solche enormen Ergebnisse liefert, wird sicherlich dazu beitragen, dass die Gemeinde Lagow den Status eines Kurortes erhält. Diese innovative und mit niedrigen Betriebskosten verbundene Technologie erweckt großes Interesse im In- und Ausland. ES IST EIN GROSSER ERFOLG, dass in unserer Gemeinde ein solches proökologisches Projekt entstanden ist. Viele Gemeinden und Städte, die unsere Kläranlage besuchen, entscheiden sich, die BIOPAX-Technologie in ihren Kläranlagen anzuwenden, weil die Firma BIOPAX PL außer Neubauten der Kläranlagen auch alte Kläranlagen modernisiert und die solche Ergebnisse wie bei uns erzielen. Sehr viele Exkursionen aus Polen und dem Ausland kommen unsere Kläranlage zu besichtigen, weil die Reinigungseffekte und die Technologie zeitlos sind. Aus dem Ausland hatten wir Exkursionen aus Weißrussland, Ukraine, Kasachstan, Deutschland, Vietnam und sogar aus Brasilien. Wir sind stolz, dass so ein ökologisches Projekt bei uns entstanden ist.

Diese Kläranlage zeichnet sich durch fünf wesentliche Vorteile im Vergleich mit anderen biologischen Kläranlagen aus:

- Die ganze Anlage befindet sich unter einem Dach und ist somit von der Außenwelt abgetrennt. Keine Sanitärschutzzone.

- Die erforderliche Fläche zum Bau der Kläranlage beträgt ein Viertel der Fläche im Vergleich zu herkömmlicher biologischer Kläranlagen.

- Der Strombedarf beträgt ca. die Hälfte im Vergleich mit einer herkömmlichen Kläranlage.

- Dank kompakter und modulartiger Bauweise, sind die Investitionskosten niedrig.

- Der verwendete Bio-Reaktor hat eine außerordentliche Fähigkeit, biogene Stoffe aus dem Abwasser zu entfernen. Der Prozess ist völlig geruchlos.


Oczyszczalnia

Sercem w tej biologicznej oczyszczalni jest hybrydowy, cyrkulacyjny reaktor biologiczny. Reaktor działa w sposób samosterowny przy ciągłym przepływie ścieków. Przestrzeń reaktora podzielona jest na strefy funkcjonalne (beztlenowa, niedotleniona i tlenowe) ażurowymi ścianami zbudowanymi z zanurzonych w ściekach złóż przepływowych.


Das Kernstück dieser Kläranlage ist ein zirkulierender Hybrid-Bio-Reaktor. Der Reaktor arbeitet selbststeuernd bei ständigem Abwasserdurchfluss. Der Reaktorraum ist in funktionelle Zonen (sauer-stofffrei, sauerstoffarm und sauerstoffreich) durch durchlässige Wände eingeteilt, die aus Körper eingetaucht im durchfließenden Abwasser bestehen.


W strefach tlenowych zainstalowane są aeratory strumieniowe denne. Stosowane są 2 typy aeratorów:

1/ do mieszania i napowietrzania profilu pionowego,

2/ do napowietrzania i transportu ścieków w systemie cyrkulacyjnym reaktora.


Kernstück in den sauerstoffreichen Zonen des Reaktors ist das Belüftungssystem, welches aus Gasstrahlpumpen (ASD) besteht.

Dabei kommen zwei Typen dieser Lüfter zum Einsatz:

1/ die Gasstrahlpumpe zur Mischung des Wassers und zur Verteilung des Sauerstoffes

2/ sowie die Gasstrahlpumpe zum radialen Transport der Abwässer.


Trzeci stopień oczyszczania - sztuczna rzeka - symuluje w zintensyfikowanej postaci procesy samo-czynnego oczyszczania, jakie występują w rzekach naturalnych.

Za pomocą zasiedlenia wybranymi roślinami wodnymi osiąga się taki efekt, że pozostałe jeszcze w wodzie zanieczyszczenia redukowane są dalej. Jeszcze bardziej redukowany jest udział zawiesin a zawartość tlenu w wodzie znacznie się zwiększa. Równocześnie żyjące tu rośliny, ryby i ślimaki są prostym i ważnym indykatorem jakości wody wypływającej z oczyszczalni.


Die dritte Stufe simuliert in einer intensivierten Form die in den Flüssen verlaufenden Prozesse der selbständigen Reinigung. Mittels Ansiedlung ausgesuchter Pflanzen wird erreicht, dass sich im Wasser noch befindliche Verunreinigungen weiter reduziert werden, der Schwebstoffanteil im Wasser sich noch weiter reduziert und der Sauerstoffgehalt im Wasser wesentlich erhöht wird.

Gleichzeitig gelten die Pflanzen als einfacher und wichtiger Indikator für die Qualität des Wassers.


Zastosowane metody oczyszczania są na najwyższym poziomie technicznym i są chronione przez firmę BIOPAX patentami. Pierwsza z dotychczasowych 25 oczyszczalni pracuje od 1999 roku (Paczków, woj. opolskie) do dzisiaj bez zakłóceń.


Die angewendeten Reinigungsverfahren sind auf technisch höchstem Niveau und patentrechtlich von der Firma BIOPAX geschützt. Die erste von bisher über 25 Anlagen ging 1999 in Betrieb (Patschkau, Woiwodschaft Oppeln) und läuft bis heute störungsfrei.


Opracował: Inż. Bolesław, Gustaw Bernaczek


Biopax
Prezes Zarządu

Inż. Bolesław, Gustaw Bernaczek


Geschäftsführer

Biopax pl Gmbh

Dipl. Ing. Bolesław, Gustaw Bernaczek


65-001 Zielona Góra

ul. Naftowa 1


tel. +48 68 321 34 88

fax: + 48 68 411 42 68

mobil: + 48 668 045 110

e-mail :_info@biopax.pl

______www.biopax.pl


Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]